Gevraagd: Medewerker Communicatie en PR voor UdenPlus

communicatie.png

UdenPlus heeft bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bijna 2200 stemmen vergaard. Daardoor zijn 3 raadszetels verkregen. Daarenboven zijn 3 burgerleden aan het werk van onze fractie toegevoegd.  Het dagelijks bestuur van UdenPlus bestaat momenteel uit 3 leden.

De stemmen van de burgers die voor UdenPlus hebben gekozen, worden gekoesterd. Communicatie naar onze leden en kiezers heeft dan ook prioriteit. Als u zich voelt aangesproken tot het programma van UdenPlus en u heeft ervaring met communicatie, marketing  en/ of PR en als u graag vrijwilligerswerk wilt doen op het gebied van bestuur en politiek, dan nodigen wij u uit contact op te nemen met Marc Tichelaar, voorzitter van het bestuur van UdenPLus, telefoonnummer 06-14640855 of anders even te mailen naar info@udenplus.nl.

 Wat vragen wij van U?

U woont de maandelijkse vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij en periodiek bent u bij het fractieoverleg aanwezig; U coördineert de inhoudelijke inbreng  voor de periodieke nieuwsbrief aan de leden; U signaleert trends of ontwikkelingen in de Udense samenleving die naar uw mening om actie van UdenPlus vragen op het gebied van communicatie naar groepen burgers, de gemeente, andere fracties en/of de Udense media.

De gemiddelde tijd die u aan bovengenoemde taken spendeert, is gemiddeld  4 uur per week. U maakt deel uit van een groep enthousiaste, gemotiveerde mensen. 

UdenPLus kritisch over de zienswijze van het college over het GGD beleid

GGD.jpg

In de commissie Bestuur en Samenleving stond recent de Zienswijze Kadernota GGD op de agenda, waar wordt ingegaan op thema’s die de GGD de komende jaren bij de kop gaat pakken. Volgens UdenPlus ontbreekt het in deze zienswijze aan een bestuurlijke visie en beleid over onderwerpen die voor ouderen van belang zijn.

Volgens UdenPlus kunnen veel ouderen de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en het zou geen betoog behoeven dat oplopende gezondheidsrisico’s voor ouderen, een te klein sociaal netwerk en een lage levensstandaard belangrijk aandachtsgebieden zijn voor bestuurders in de regio Brabant Noordoost voor wie de GGD werkzaam is. Eén op de drie ouderen heeft het gevoel niet mee te tellen, niet nuttig meer te zijn voor de samenleving en dat hun belangen ondergeschikt zijn aan die van jongere mensen.

UdenPlus vindt het een onacceptabele tekortkoming dat in de Zienswijze kadernota GGD bovengenoemde punten niet aan bod komen. Er wordt ook niet gerept over het belang voor voorlichting aan ouderen over een gezonde leefstijl, noch over knelpunten in en binnen de samenwerkende gemeenten waar ouderen tegenaan lopen, bijvoorbeeld op het gebied van de infrastructuur, verkeer, de sociale veiligheid of leefbaarheid van hun omgeving.

Op weg naar een Zorgzame Buurt

UdenPlus maakt zich sterk voor de leefbaarheid van de buurt te versterken én meer oog te hebben voor elkaar door informele netwerken te versterken en de sociale veiligheid te vergroten. Een motie van UdenPlus met deze strekking werd enige weken geleden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Een eerste belangrijke politieke stap op weg naar een Zorgzame Buurt.

Privacywetgeving

Door UdenPlus wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de leden voor het goed uitvoeren van de verenigingswerkzaamheden en haar wettelijke taken. De leden moet erop kunnen vertrouwen dat de vereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.