UdenPLus kritisch over de zienswijze van het college over het GGD beleid

GGD.jpg

In de commissie Bestuur en Samenleving stond recent de Zienswijze Kadernota GGD op de agenda, waar wordt ingegaan op thema’s die de GGD de komende jaren bij de kop gaat pakken. Volgens UdenPlus ontbreekt het in deze zienswijze aan een bestuurlijke visie en beleid over onderwerpen die voor ouderen van belang zijn.

Volgens UdenPlus kunnen veel ouderen de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en het zou geen betoog behoeven dat oplopende gezondheidsrisico’s voor ouderen, een te klein sociaal netwerk en een lage levensstandaard belangrijk aandachtsgebieden zijn voor bestuurders in de regio Brabant Noordoost voor wie de GGD werkzaam is. Eén op de drie ouderen heeft het gevoel niet mee te tellen, niet nuttig meer te zijn voor de samenleving en dat hun belangen ondergeschikt zijn aan die van jongere mensen.

UdenPlus vindt het een onacceptabele tekortkoming dat in de Zienswijze kadernota GGD bovengenoemde punten niet aan bod komen. Er wordt ook niet gerept over het belang voor voorlichting aan ouderen over een gezonde leefstijl, noch over knelpunten in en binnen de samenwerkende gemeenten waar ouderen tegenaan lopen, bijvoorbeeld op het gebied van de infrastructuur, verkeer, de sociale veiligheid of leefbaarheid van hun omgeving.

Op weg naar een Zorgzame Buurt

UdenPlus maakt zich sterk voor de leefbaarheid van de buurt te versterken én meer oog te hebben voor elkaar door informele netwerken te versterken en de sociale veiligheid te vergroten. Een motie van UdenPlus met deze strekking werd enige weken geleden door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Een eerste belangrijke politieke stap op weg naar een Zorgzame Buurt.

Privacywetgeving

Door UdenPlus wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van leden. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de leden voor het goed uitvoeren van de verenigingswerkzaamheden en haar wettelijke taken. De leden moet erop kunnen vertrouwen dat de vereniging zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Valse start in de coalitiegesprekken!

De gemeente Uden heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een  imago waarbij politieke keuzes transparant zijn en de invloed van inwoners zoveel mogelijk wordt benut. Inwoners hebben  op dat vlak duidelijke signalen afgegeven die door de politiek serieus moeten worden genomen. De zogenoemde G-1000 bijeenkomsten zijn daar een voorbeeld van. Je zou mogen verwachten dat deze trend wordt doorgezet en aan de Udense politiek kan blijven kleven.