UdenPLus kritisch over de zienswijze van het college over het GGD beleid

GGD.jpg

In de commissie Bestuur en Samenleving stond recent de Zienswijze Kadernota GGD op de agenda, waar wordt ingegaan op thema’s die de GGD de komende jaren bij de kop gaat pakken. Volgens UdenPlus ontbreekt het in deze zienswijze aan een bestuurlijke visie en beleid over onderwerpen die voor ouderen van belang zijn.

Volgens UdenPlus kunnen veel ouderen de eindjes moeilijk aan elkaar knopen en het zou geen betoog behoeven dat oplopende gezondheidsrisico’s voor ouderen, een te klein sociaal netwerk en een lage levensstandaard belangrijk aandachtsgebieden zijn voor bestuurders in de regio Brabant Noordoost voor wie de GGD werkzaam is. Eén op de drie ouderen heeft het gevoel niet mee te tellen, niet nuttig meer te zijn voor de samenleving en dat hun belangen ondergeschikt zijn aan die van jongere mensen.

UdenPlus vindt het een onacceptabele tekortkoming dat in de Zienswijze kadernota GGD bovengenoemde punten niet aan bod komen. Er wordt ook niet gerept over het belang voor voorlichting aan ouderen over een gezonde leefstijl, noch over knelpunten in en binnen de samenwerkende gemeenten waar ouderen tegenaan lopen, bijvoorbeeld op het gebied van de infrastructuur, verkeer, de sociale veiligheid of leefbaarheid van hun omgeving.