Valse start in de coalitiegesprekken!

valse start 3.jpg

In Uden kenmerkt het traject van coalitievorming zich echter door beslotenheid. Jong Uden benoemt 2 informateurs die in beslotenheid en op grond van een zeer globale oriëntatie een keuze hebben gemaakt voor partijen die een coalitie kunnen gaan vormen. Zonder ruggespraak met de raad hebben zij de rol van informateur over laten gaan in de rol van formateur. Deze ontwikkelingen staan volledig haaks op transparantie en (mede)zeggenschap van inwoners.

Dat kan gelukkig ook anders. In steeds meer Nederlandse gemeenten wordt na de verkiezingen in een gezamenlijk bijeenkomst elke partij  gevraagd naar haar analyse van de uitslag van de verkiezingen en welke conclusies zij daaraan verbindt ("duiding"). Bovendien wordt, veelal door de partij die de meeste zetels heeft behaald, aan de andere partijen gevraagd of men zich kan vinden in de keuze voor de  informateur die zij voordraagt en die met de afzonderlijke partijen verder gaat praten. Het doel van de duidings-bijeenkomst is om in het vroegste stadium opvattingen te polsen en draagvlak te creëren voor de (in)formateur en voor diens aanpak.  Bovendien schept het helderheid in de richting van de andere partijen én de inwoners. Voor het op voorhand vergroten van het draagvlak van de partijen wordt niet zelden een onafhankelijk, niet aan een partij gebonden, informateur naar voren geschoven.  

Elke nieuwe coalitie zal ernaar streven een raadsbreed akkoord te bewerkstelligen voor haar politiek programma. Naarmate de oppositiepartijen meer betrokken zijn geweest in het voortraject is de kans dat dit gebeurt groter, wat een constructieve samenwerking binnen de raad ten goede komt. Uden heeft wat dit aangaat een valse start gemaakt, waardoor de kans bestaat dat  de niet geïnformeerde partijen de hakken in het zand zetten. De Udense inwoners zijn hier niet mee gebaat.